Správce prohlašuje, že osobní údaje zpracovává pouze na výše uvedené účely a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a příslušnými právními předpisy EU, a to za použití odpovídajících technických, organizačních a bezpečnostních opatření.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

 Tímto jako Subjekt údajů (dále jen „Subjekt údajů“), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“), dále v souladu se zákonemč. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZOOÚ“),

 

uděluji svobodně a dobrovolně svůj výslovný, jednoznačný, svobodný, konkrétní a informovanýsvůj výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu:

 

Titul, jméno a příjmení

Datum narození

Adresa trvalého pobytu

Korespondenční adresa

Email

Telefon

 

Správci: Gekkon International s.r.o.

se sídlem Hradišťská 407, Polabiny, 533 52 Pardubice

Identifikační číslo: 25930681

 

(dále jen „Správce“).

 

za účelem realizace smluvního vztahu a činností souvisejících při prodeji zboží a technologií prostřednictvím webových stránek https://eulift.cz/, a to včetně archivace údajů pro účely zajištění servisu a podpory zákazníka po prodeji.

 

Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze sjednané smlouvy, nejdéle však po dobu pěti let od ukončení smlouvy.

 

Subjekt údajů odpovídá za úplnost, pravdivost a správnost poskytnutých osobních údajů. V případě změny poskytnutých osobních údajů je subjekt údajů povinen jejich změnu bezodkladně oznámit společnosti.

 

Poučení:

 

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může Subjekt údajů kdykoli odvolat, a to zasláním emailu Správci nebo osobně v sídle Správce.

Správce informuje Subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu Subjektu údajů se Správcem:

Správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše;

Správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: gekkon@gekkon.org;

Správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: +420466335378;

kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů: +420466335378.

 

V případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, po splnění účelu nebo doby, na kterou byl udělen souhlas pro zpracování osobních údajů nebo pokud je ukládání z jakýchkoliv zákonných důvodů nepřípustné, budou uloženy osobní údaje vymazány. Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce může být povinen zpřístupnit vybrané údaje orgánům veřejné správy na základě zákonné licence.

 

Ochrana osobních se řídí Nařízením GDPR a ZOOÚ, kde jsou také upraveny i práva Subjekt údajů. Subjekt údajů má právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování jeho uložených dat. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v obecně závazných právních předpisech má Subjekt údajů také (i) právo na přístup ke svým osobním údajům, (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů, (iii) právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů, (iv ) právo namítat zpracovávání svých osobních údajů pro tento účel, (v) právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány nebo pokud odvolal svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání, případně pokud se osobní údaje zpracovávány nezákonně. Stejně má Subjekt údajů v případě splnění stanovených podmínek i právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat své osobní údaje, které Správci dobrovolně poskytl, a to v elektronické formě, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této souvislosti může využít své právo na přenos těchto údajů k druhému správci, pokud bude takový přenos technický možný (právo na přenositelnost údajů).

 

V případě, že si u Správce uplatňuje Subjekt údajů některé z práv subjektu údajů podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a ze žádosti subjekt údajů nelze ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že má Správce oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazuje si Správce právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, při podezření, že se jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou.